Požadavky na kamerový systém z pohledu ochrany osobních údajů

20. srpna v 14:44

Nachystali jsme Vám nejdůležitější informace o požadavcích Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) na kamerové systémy.

Požadavky na kamerový systém z pohledu ochrany osobních údajů

Nachystali jsme Vám nejdůležitější informace o požadavcích Úřadu pro ochranu osobních údajů na kamerové systémy.

Doporučené kroky:

  1. "Registrace" kamerového systému (Oznámení o zpracování osobních údajů).
  2. Specifikace technicko-organizačních opatření.
  3. Stanovení správce kamerového systému a kontaktní osoby, stanovení účelu zpracování osobních údajů a lhůty. Stanovení opatření pro zajištění požadované ochrany snímacích zařízení a osobních údajů podle par. 13 zákona č. 101/2000 Sb.
  4. Stanovení kategorie subjektu údajů, způsobu jejich informování (cedule, informovaný souhlas apod.) a opatření pro zajištění dalších práv subjektu údajů. Zpracování směrnice k provozování kamerového systému .

Nabídka na asistenci při plnění požadavků :

Na Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) provedeme registraci oznámení o zpracování osobních údajů. Cena: 1 500 Kč bez DPH

Kontaktní osobě předáme elektronicky zpracované podklady pro splnění všech náležitostí, které je podle zákona o ochraně osobních údajů nutné realizovat, tj. příslušné formuláře a podklady pro jejich vyplnění (formulář pro informovaný souhlas, analýza adekvátnosti, popis technicko-organizačních opatření, informační cedulky apod.). Cena: 5 500 Kč bez DPH

Stručný výtah z legislativy

Provozování kamerového systému je považováno za zpracování osobních údajů, pokud je vedle kamerového sledování prováděn záznam pořizovaných záběrů, nebo jsou v záznamovém zařízení uchovávány informace a zároveň účelem pořizovaných záznamů, případně vybraných informací, je jejich využití k identifikaci fyzických osob v souvislosti s určitým jednáním.

Údaje uchovávané v záznamovém zařízení, ať obrazové či zvukové, jsou osobními údaji za předpokladu, že na základě těchto záznamů lze přímo či nepřímo identifikovat konkrétní fyzickou osobu (tedy: informace z obrazových či zvukových nahrávek umožňují, byť nepřímo, identifikaci osoby). Fyzická osoba je identifikovatelná, pokud ze snímku, na němž je zachycena, jsou patrné její charakteristické rozpoznávací znaky (zejména obličej) a na základě propojení rozpoznávacích znaků s dalšími disponibilními údaji je možná plná identifikace osoby. Osobní údaj pak ve svém souhrnu tvoří ty identifikátory, které umožňují příslušnou osobu spojit s určitým, na snímku zachyceným, jednáním.

S ohledem na tuto skutečnost je na takové zpracování nutné pohlížet i z hlediska § 16 zákona, podle kterého ten, kdo hodlá jako správce zpracovávat osobní údaje nebo změnit registrované zpracování, s výjimkou zpracování uvedených v § 18, tj. správce, je povinen tuto skutečnost písemně oznámit Úřadu před zpracováním osobních údajů (oznamovací povinnost).

Zároveň je nutné upozornit na skutečnost, že oznamovací povinnost se podle § 16 zákona vztahuje pouze na správce. Ten je v § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb. definován jako subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za ně. Na zpracovatele [§ 4 písm. k) zákona č. 101/2000 Sb.], který na základě smluvního vztahu uzavřeného se správcem pouze technicky zajišťuje instalaci, provoz, údržbu a opravy kamerového systému, se oznamovací povinnost nevztahuje.

Jednou ze základních povinností správce je v souladu s § 5 odst. 1 písm. a) zákona stanovit účel, k němuž mají být osobní údaje zpracovávány. Kamerový systém je technický prostředek (způsob), kterým jsou osobní údaje zpracovávány, nikoli účel, jak se v mnoha případech správci mylně domnívají. Je tedy nutné, aby každý, kdo se rozhodne provozovat kamerový systém, jednoznačně stanovil účel, pro který hodlá osobní údaje z pořizovaných záznamů zpracovávat.